Obsah

Strategický plán rozvoje města

Vážení občané a návštěvníci stránek města,
Město Nová Role v průběhu roku 2021 zpracovalo strategický dokument s názvem „Strategický plán rozvoje města Nová Role“. V tomto dokumentu jsou definovány základní oblasti rozvoje našeho města pro léta 2022 – 2026, nastaveny cíle v jednotlivých oblastech a způsob jakým by město těchto cílů chtělo dosáhnout. Stanovený střednědobý rozvojový horizont překračuje hranice jednoho volebního období, plynule na něj tedy naváže vedení města i ve volebním období příštím.

Na těchto stránkách je občanům města k dispozici dokument v té podobě, ve které ho zastupitelstvo města usnesením číslo 23/07 - 102/12/21 dne 15. prosince 2021 schválilo a jeho znění se tak stalo závazným. A rovněž zde bude průběžně zveřejňováno vyhodnocení plnění jednotlivých cílů tak, aby bylo možné ze strany občanů rozvoj města v souladu se Strategickým plánem sledovat.