Obsah

GDPR - Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů podle zákona 101/2000 Sb. a obecného nařízení EP a Rady EU č. 2016/679 (tzv. "GDPR")

Základní informace o ochraně osobních údajů

1. Obecné nařízení

Obecné nařízení na ochranu osobních údajů neboli GDPR (General Data Protection Regulation) je uceleným souborem pravidel na ochranu dat v EU. Město Nová Role je povinno se tímto nařízením řídit.
Cílem nařízení je hájit práva fyzických osob proti neoprávněnému zacházení s jejich osobními údaji a poskytnout jim větší kontrolu nad tím, jak je s těmito údaji nakládáno.

2. Důvody zpracování osobních údajů

Osobní údaje město Nová Role, zejména prostřednictvím MěÚ Nová Role a městské knihovny Nová Role, může zpracovávat pouze:

 • na základě právního předpisu nebo
 • na základě souhlasu fyzické osoby, jejíž osobní údaje mají být zpracovány

2.1 Osobní údaje zpracovávané na základě zákona

 • výkon přenesené působnosti obce prostřednictvím jednotlivých agend v rámci činnosti jednotlivých odborů MěÚ Nová Role,
 • činnost městské knihovny v Nové Roli

2.2 Osobní údaje zpracovávané na základě informovaného souhlasu

 • výkon samostatné působnosti obce v nutném rozsahu (např. akce organizované městem Nová Role, kde je třeba vést seznam zúčastněných, vítání občánků apod.)

3. Podepsání informovaného souhlasu
odpovědný pracovník poskytne dotčeným osobám tiskopis informovaného souhlasu, kde svým podpisem potvrdí souhlas/nesouhlas s poskytováním některých osobních údajů

4. Práva fyzických osob

Právo na to být informován o zpracování jeho osobních údajů. Tím se rozumí právo na určité informace o zpracování jeho osobních údajů.

Právo na opravu nepřesných osobních údajů, které se ho týkají.

Právo na výmaz (být zapomenut). Toto právo se netýká zákonného zpracování údajů.

Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů. Toto právo se netýká zákonného zpracování údajů.

Žádost subjektu údajů vyřizuje MěÚ Nová Role / městská knihovna Nová Role bez zbytečného odkladu, nejpozději do 1 měsíce, ve výjimečných případech do 2 měsíců od jejího podání.

Informace poskytnuté fyzickým osobám se poskytují a činí bezplatně. Pouze v případě, kdy jsou žádosti podané subjektem údajů zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména protože se opakují, může MěÚ Nová Role / vedoucí městské knihovny rozhodnout o uložení přiměřeného poplatku, nebo odmítnout žádosti vyhovět. Zjevnou nedůvodnost dokládá správce. V takovém případě se výše poplatku řídí sazebníkem úhrad za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

5. Zabezpečení osobních údajů
Město Nová Role má vytvořený systém pro zabezpečení ochrany osobních údajů:

 • uložení dokumentů podle spisového a skartačního řádu,
 • funkce pověřence pro ochranu osobních údajů (Data Protection Officer), který provádí nezávislou kontrolní funkci ochrany osobních údajů ve škole,
 • osobní odpovědnost osob, které vedou školní matriku,
 • shromažďování pouze nezbytných osobní údajů (například seznam účastníků bez rodných čísel),
 • již nepotřebné údaje skartovat,
 • zachovávat mlčenlivost o údajích,
 • neposkytovat údaje třetím osobám mimo zákonnou povinnost,
 • ochrana osobních údajů při práci s IT technikou.

6. Pověřenec pro ochranu osobních údajů 

Město Nová Role jako „orgán veřejné moci“ musí jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů musí být dostupný a k dispozici i fyzickým osobám. Ve spolupráci s vedením města vyřizuje žádosti o informace od fyzických osob včetně oprav osobních údajů, výmazu osobních údajů, vznášení námitek proti zpracování osobních údajů.

Kontaktní údaje:

Za správce údajů 
Kateřina Černá, DiS., tajemnice MěÚ Nová Role – tel. 735 170 417
BBus (Hons.) Marcela Toužimská, vedoucí městské knihovny – tel. 736 697 997

Pověřenec pro ochranu osobních údajů 
Mgr. Jaromír Rokusek – tel. 602 481 782, jrokusek@seznam.cz