Obsah

Úřední a pracovní doba městského (obecního) úřadu

Vážení občané, dovoluji si Vás informovat o úřední a pracovní době Městského úřadu Nová Role.

V právním řádu ČR není právní předpis, který by reguloval úřední hodiny obecního úřadu (ÚSC). Úřední hodiny v souvislosti s dobrou správou by měly být zjistitelné. Obecně lze podotknout, že určení úředních hodin by nemělo být v hraničních termínech, tedy zejména např. neurčení žádných úředních hodin, neboť je třeba přihlédnout k zásadě veřejné správy jako služby veřejnosti (nejen občanům obce) a zásadě dobré správy. Taktéž není vhodné určit úřední hodiny jako nepřetržité, neboť tento způsob by pravděpodobně odporoval zásadě hospodárnosti (takový postup by zřejmě znamenal neúměrné finanční náklady). Při stanovení úředních hodin je tak třeba přihlédnout zejména k místním specifikům (velikosti obce, počtu zaměstnanců obecního úřadu, typu obecního úřadu a tedy rozsahu výkonu přenesené působnosti apod.).

Je též nutno pamatovat na skutečnost, že některé právní předpisy ukládají povinnosti dotýkající se této problematiky. Z nejčastějších pak lze zmínit § 10 zákona o právu na informace o životním prostředí, cit: „Informace se zpřístupňují v pracovní době příslušných orgánů, případně ve zvlášť stanovených úředních hodinách“, či § 13 zákona o Sbírce zákonů, dle kterého obce, městské obvody a městské části územně členěných statutárních měst jsou povinny umožnit v pracovních dnech každému nahlížení do Sbírky zákonů.

Úřední hodiny jsou dobou vyhrazenou příslušným správním orgánem (v tomto případě obecním či městským úřadem) pro jednání s klienty. Jedná se tedy o dobu, kdy má být obecní (městský) úřad přístupný veřejnosti, jež má umožnit vyřízení jejich záležitostí. Úřední hodiny jsou pevně stanoveny pro orgány státní správy, a to usnesením vlády č. 595/1995, na pondělí a středu od 8 do 17 hodin. Toto usnesení však není závazné pro územní samosprávné celky (obce, města, kraje) a má tak pro ně pouze doporučující charakter.

Úřední hodiny jsou dobou vyhrazenou pro jednání s klienty, nikoliv však výhradní dobou. Pokud to provoz obecního úřadu dovoluje, nic nebrání tomu vyřizovat záležitosti veřejnosti i mimo stanovené úřední hodiny.

Konkrétní úprava úředních hodin je plně v samostatné působnosti obce. Je tak možné úřední hodiny stanovit i na dřívější či pozdější denní dobu, či víkendové dny. Je však v případě zaměstnanců obce nutno pamatovat na úpravu práce v sobotu a v neděli a její omezení příslušnými ustanoveními zákoníku práce.

Určení úředních hodin patří do tzv. nevyhrazené (zbytkové) pravomoci rady obce. V případě, kdy rada obce volena není, náleží jejich stanovení do pravomoci starosty obce (nevyhradí-li si toto rozhodnutí v obou případech zastupitelstvo obce).
MěÚ Nová Role má úřední hodiny přímo zakomponované v Organizačním řádu MěÚ.

Tajemnice úřadu po domluvě se starostkou města zejména na základě změny organizačního řádu od 16. 1. 2021, kdy je pracoviště pokladny, matriky, evidence obyvatel a Czech Point sloučené v jedno pracoviště a tím bylo zrušeno jedno pracovní místo, a na základě místních zkušeností, navrhla úpravu úředních hodin pro styk s veřejností od 1. 3. 2021 radě města, která tuto úpravu schválila.


Pondělí 7.30 – 11.30 a 12.30 – 17.00
Středa   7.30 – 11.30 a 12.30 – 17.00
Pátek    7.30 – 11.30

Mimo uvedené úřední hodiny si mohou občané domluvit telefonicky na čísle 353 176 311 nebo elektronicky epodatelna@novarole.cz v rámci pracovní doby zaměstnanců

Pondělí, středa: 7:00 – 11:45 a 12:15 – 17:00 Úterý, čtvrtek, pátek: 7:00 – 11:45 a 12:15 – 14:30

zařazených do MěÚ osobní schůzku individuálně k podání dokumentů, podnětů, informací, vyřizování časově náročných řízení apod.

Vzhledem k velikosti našeho úřadu v Nové Roli a malému počtu zaměstnanců (úředníků) 12 osob včetně tajemnice s rozsáhlou kumulací jejich funkcí a pracovních náplní je žádoucí vymezit hodiny pro styk s veřejností a hodiny na zpracovávání a výkon vlastní agendy, popř. šetření v terénu, schůzky s jinými orgány a organizacemi, vyřizování časově náročných úkonů.

Jednotlivé správní činnosti (např. zpracovávání osobních údajů, vydávání rozhodnutí a mnohé další) vyžadují přesnost a tudíž klid na jejich záznam a zpracování. Taktéž vyřizování klientů s časově náročnými úkony (např. sjednávání sňatků s cizinci, vyřizování úmrtí, složitá stavební řízení, ověřování většího množství listin, podpisů) jsou často časově náročná a je vhodné je vyřizovat mimo úřední hodiny, neboť např. klepání na dveře kanceláří další veřejností vyrušuje nejen úředníky ale i momentálně obsluhované klienty, pro které není takové prostředí klientsky přívětivé. 

V porovnání s jinými městy, která jsou srovnatelná v počtu obyvatel s Novou Rolí, mají většinou jejich úřady větší počet zaměstnanců (úředníků) a jejich úřední hodiny nekopírují pracovní dobu úřadu. Pevně věřím, že na vyřizování rychlých časově nenáročných úkonů bude současná úřední doba dostačující a veřejnost se naučí složitější a časově náročné úkony si sjednávat telefonicky mimo úřední hodiny.


Kateřina Černá – tajemnice MěÚ.

Organizační schéma a řád MěÚ Nová Role