Obsah

Zateplení MŠ Rolavská - Nová Role

Logo projektu

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Název projektu: Zateplení MŠ Rolavská - Nová Role
Registrační číslo projektu:  CZ.05.5.18/0.0/0.0/16_039/0004120

Projekt řeší zateplení stávající mateřské školy. Objekt mateřské školy je řešen jako soubor pavilónů se spojovacími koridory. Pavilón č. 1 je jednopodlažní, pavilón č. 2 je dvoupodlažní s podsklepením, Pavilón č. 3 je dvoupodlažní bez podsklepení, koridory jsou jednopodlažní a propojují jednotlivé pavilóny v úrovni 1.NP. Zastřešení pavilónů je provedeno plochou střechou, před pavilónem č. 1 navazuje pultová střecha přístřešku, která kryje hlavní vstupy do objektu.

Stavební úpravy na zateplení pavilónů objektu mateřské školy jsou vynuceny dlouhodobými problémy s hydroizolační funkcí těsnosti střešních plášťů a požadavkem na zajištění dostatečných tepelně technických parametrů na obálku budovy s ohledem na dodržení požadovaných hodnot pro průkaz energetické náročnosti budovy.

Součástí stavebních úprav je částečná výměna vnějších výplní otvorů. Zásadní stavební úpravy uvnitř jednotlivých pavilónů se neuvažují.

Vzduchotechnické zařízení, navržené v rámci tohoto projektu má za úkol podle požadavků stavebního zákona, platných nařízení a souvisejících zákonů, vyhlášky o obecných technických požadavcích na výstavbu, platných norem, hygienických a požárních předpisů a požadavků investora zajistit předepsané mikroklimatické podmínky v prostorách předmětných místností stavby, tj. heren (učeben) a lehárny. Tepelné ztráty objektu hradí profese ÚT. Klimatizace (chlazení) není požadována. Součástí  projektu je i odvod kondenzátu od vzt jednotek - profese ZI.

Rekuperační výměníky zpětného získávání tepla ve vzduchotechnických jednotkách jsou s vysokou účinností až 93% a plně hradí tepelné ztráty z provozu vzt, jsou vybavené přídavným elektrickým ohřevem vzduchu pro extrémní případy. Regulace je standardně vybavená komunikací s nadřazeným řídícím systémem i vzdáleným monitoringem provozu.