Obsah

Vnitřní oznamovací systém – systém ochrany oznamovatelů

Město Nová Role, jakožto povinný subjekt, zveřejňuje informaci, jak postupovat v případě oznámení fyzické osoby obsahující informace o možném protiprávním jednání, které má znaky trestného činu nebo přestupku nebo porušuje právní předpis nebo předpis Evropské unie, o jehož spáchání se oznamovatel dozvěděl v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností.

Přijetí oznámení od oznamovatele protiprávního jednání je v rámci vnitřního oznamovacího systému svěřeno výlučně příslušné osobě. Město Nová Role určilo příslušnou osobou zaměstnance zajišťujícího funkci interního auditora.

Příjem oznámení probíhá:

Písemně elektronicky

Písemně v listinné podobě

  • Petra Höflerová
  • město Nová Role
  • Chodovská 236/6
  • 362 25 Nová Role
  • Nutno označit „Neotvírat“

Ústně osobně

  • Městský úřad Nová Role
  • kancelář č. 8
  • Chodovská 236/6
  • 362 25 Nová Role

Ústně telefonicky

  • 353 176 316

Příslušná osoba je vázána mlčenlivostí, a to i vůči povinnému subjektu. K oznámením a jejich obsahu nebude mít přístup nikdo jiný než příslušná osoba.

Oznámení lze též podat Ministerstvu spravedlnosti ČR.
Příjem oznámení probíhá: viz https://oznamovatel.justice.cz/