Obsah

Projekt Chodovská

rop

Název projektu: Projekt Chodovská
Registrační číslo projektu:  CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0005770

Město Nová Role ukončilo přípravu projektu „Projekt Chodovská“. Tento projekt se uskutečňuje na základě požadavků občanů, které byly vzneseny v rámci veřejného projednávání STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTA NOVÁ ROLE 2015-2020. Z anketního šetření vyplynulo, že téměř 90 % respondentů chce i nadále investovat do rekonstrukcí komunikací.

Město Nová Role připravilo projekt, který předkládá do Integrovaného regionálního operačního programu, kolová výzva č. 18 Podpora bezpečnosti dopravy a cyklodopravy v aktivitě „Bezpečnost dopravy“.

„Projekt Chodovská“ se skládá ze tří dílčích projektových dokumentací:

  1. Chodník Chodovská ulice,
  2. Úprava vyústění ulic Mlýnská a Pod Homolkou,
  3. Přechod Chodovská ul. č. p. 223 a č. p. 200.

Ve všech projektových dokumentací se jedná o úpravu stávajících místních komunikací do normové podoby, doplnění pěší trasy, přechodu pro chodce a o rekonstrukci chodníků v daném prostoru.

Město Nová Role dlouhodobě sleduje bezpečnost dopravy ve městě. Jedním z palčivých míst byl bezpečný průchod podél páteřní komunikace ulice Chodovská, která prochází celým městem. Proto byl zrealizován „Projekt Chodovská“, který byl úspěšně ukončen v roce 2018. I díky spolufinancování projektu z IROP se podařilo dílo, které slouží nejen z hlediska bezpečnosti dopravy, ale zvýšilo estetickou úroveň vzhledu města.

Tato investice města byla zrealizována v celkovém nákladu ve výši 3.838.699,51 Kč, z toho čerpané dotační prostředky činily 2.548.988,35 Kč.

S dotační podporou byla provedena rekonstrukce, modernizace a výstavba chodníku podél silnice II. třídy č. 209, přizpůsobená osobám s omezenou schopností pohybu a orientace. Výstavbou tohoto chodníku došlo k zásadnímu zvýšení bezpečnosti chodců a dalších účastníků silničního provozu. Celý úsek je bezbariérový s bezpečnostními prvky pro nevidomé. V rámci projektu byl též upraven neudržovaný prostor v ulici Mlýnská, kde vznikly mimo komunikace i zelené pásy.

Výše uvedené čerpané dotační prostředky byly dodatečně v roce 2020 kráceny - vratka částky činí 796 310,61 Kč a byla provedena ke dni 11.3.2020 na základě výzvy MMR ČR ze dne 14.2.2020, a to z důvodu dodatečného přehodnocení nezpůsobilých výdajů projektu.