Obsah

Informace pro občany jiných členských států EU o podmínkách hlasování ve volbách do Evropského parlamentu 2024 na území ČR - zajištění služby v neděli 28.04.2024

Občané členských států EU, kteří hlasují na území ČR, volí do Evropského parlamentu (dále jen "EP") kandidáty zaregistrované v ČR.

Pozor! Pokud projevíte vůli hlasovat na území ČR, nemůžete hlasovat ve svém domovském členském státě. Česká republika oznámí Vaši vůli hlasovat v ČR státu Vašeho původu, který Vás pro volby do EP ze svého seznamu vyškrtne.

Podmínky hlasování občana jiného členského státu EU ve volbách na území ČR

Občan jiného členského státu EU má právo hlasovat ve volbách do EP na území ČR za předpokladu, že

 • nejpozději 8. června 2024 dosáhne věku 18 let,
 • je ke druhému dni voleb nejméně 45 dnů přihlášen k trvalému nebo přechodnému pobytu na území ČR (tj. přihlášen do 24. dubna 2024),
 • nemá omezenou svéprávnost k výkonu volebního práva nebo
 • nemá omezenou osobní svobodu z důvodu ochrany zdraví lidu a
 • je u obecního úřadu v místě svého pobytu zapsán v seznamu voličů pro volby do EP

Seznam voličů pro volby do EP a zápis občana jiného členského státu 

Seznam voličů pro volby do EP vede obecní úřad. Občan jiného členského státu EU je do tohoto seznamu zapsán, jestliže:

 • o zápis do seznamu požádal a případně hlasoval již při minulých volbách do EP a od té doby nepožádal o vyškrtnutí z tohoto seznamu a nadále splňuje podmínky pro výkon práva volit. Tento občan je veden automaticky v seznamu voličů. Takový volič nemusí nic dalšího činit - zápis lze ověřit na obecním úřadě v místě pobytu.
 • je veden v dodatku stálého seznamu voličů pro účely voleb do zastupitelstev obcí a u obecního úřadu v místě svého pobytu požádá o přenesení svých údajů z tohoto dodatku do seznamu voličů pro volby do EP tj. občan jiného členského státu EU, který hlasoval ve volbách do zastupitelstev obcí. Tuto žádost je třeba podat nejpozději 40 dnů přede dnem voleb, tj. nejpozději 28. dubna 2024 do 16:00 hodin.
 • o zápis do seznamu požádá - občan jiného členského státu EU, který na území ČR ještě nehlasoval ani ve volbách do EP, ani ve volbách do zastupitelstev obcí - volič musí projevit svou vůli hlasovat na území ČR ve volbách do EP. Žádost podá u obecního úřadu, v jehož správním obvodu je přihlášen k pobytu, nejpozději 40 dnů přede dnem voleb, tj. nejpozději 28. dubna 2024 do 16:00 hodin. 

Jak se žádost podává a co k ní musí být připojeno 

Žádost dle výše uvedeného je nutné podat osobně a prokázat se platným průkazem totožnosti (zejména platným občanským průkazem domovského státu, cestovním dokladem nebo průkazem o povolení k trvalému pobytu občana EU, příp. i potvrzením o přechodném pobytu na území ČR / osvědčením o registraci)

K žádosti musí být přiloženo čestné prohlášení, ve kterém žadatel uvede:

 • svoji státní příslušnost,
 • místo pobytu na území ČR,
 • adresu volebního obvodu, kde byl dosud pro volby do EP veden ve volební evidenci (tj. kde hlasoval v minulých volbách do EP) a
 • to, že bude hlasovat ve volbách do EP pouze na území ČR.

Dne 28. dubna 2024  (neděle) bude na MěÚ Nová Role k tomuto účelu zajištěna služba od 8:00 do 16:00 hodin v 1. patře, kancelář č. 17.

Obecní úřad žadatele nejpozději do 23. května 2024 informuje o tom, jak byla jeho žádost vyřízena. 

Kontaktní údaje úřadu: Městský úřad Nová Role, odbor hospodářsko správní, Chodovská 263/6, 362 25 Nová Role, matrika a evidence obyvatel, přízemí vlevo, tel. 353 176 317.