Obsah

Předkládání projektových záměrů pro Fond pro spravedlivou transformaci

Odbor řízení projektů Krajského úřadu Karlovarského kraje žádá níže specifikované subjekty k průběžnému předkládání projektových záměrů pro Fond pro spravedlivou transformaci (dále jen „FST“).

 

 1. Cílem je sběr projektových záměrů vhodných pro zapracování do Plánu spravedlivé územní transformace a následné podání ve formě projektů do připravovaného Fondu pro spravedlivou transformaci v programovém období 2021-2027.
 2.  Žádost je určena pro všechny potenciální nositele projektových záměrů, které jsou v souladu s oblastmi podpory dle návrhu Nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje FST ze dne 14. 1. 2020 (dále jen „Nařízení“). Subjekty, které již projektové záměry do Fondu pro spravedlivou transformaci předložily (např. v rámci individuálního oslovení), již nemusí projektové záměry znovu předkládat.
 3.  
  1. U projektových záměrů je potřeba popsat vazbu na alespoň jedno z následujících kritérií, která jsou definována v návrhu na využití prostředků z FST vypracovaného na základě usnesení Vlády ČR č. 815: připravenost (hodnotí se fáze přípravy projektu), transformační potenciál (hodnotí se souvislost s odklonem uhlí, další přidaná hodnota, synergické efekty), příspěvek k naplnění klimaticko-energetických cílů (hodnotí se snižování emisí CO2 a zvyšování energetické účinnosti), vliv na zaměstnanost (hodnotí se tvorba pracovních míst pro absolventy SŠ a VŠ, tvorba míst v sektoru obnovitelných zdrojů energie a tvorba míst v dalších sektorech).
  2. Projekty také musí být zařaditelné do jedné z níže uvedených oblastí podpory dle Nařízení:
   1. produktivní investice do malých a středních podniků, včetně začínajících podniků, které vedou k hospodářské diverzifikaci a přeměně;
   2. investice do zakládání nových podniků, mimo jiné prostřednictvím podnikatelských inkubátorů a poradenských služeb
   3. investice do výzkumu a inovací a podpora přenosu pokročilých technologií;
   4. investice do zavádění technologií a infrastruktur pro cenově dostupnou čistou energii, do snižování emisí skleníkových plynů, energetické účinnosti a energie z obnovitelných zdrojů
   5. investice do digitalizace a digitálního propojení;
   6. investice do obnovy a dekontaminace lokalit, rekultivace půdy a projektů pro nové využití;
   7. investice do posílení oběhového hospodářství mimo jiné předcházením vzniku odpadů, jejich snižováním, účinným využíváním zdrojů, opětovným používáním a recyklací;
   8. zvyšování kvalifikace a rekvalifikace pracovníků;
   9. pomoc uchazečům o zaměstnání při hledání zaměstnání;
   10. aktivní začleňování uchazečů o zaměstnání;
   11. investice do udržitelné místní mobility včetně dekarbonizace sektoru místní dopravy.
   12. ostatní aktivity v oblasti vzdělávání a sociální inkluze, kterých vycházejí z plánu spravedlivé územní transformace.
 4. Projektové záměry pro sběr podkladů pro Fond pro spravedlivou transformaci mohou předkládat následující subjekty:
  1. města a obce v Karlovarském kraji;
  2. malé a střední podniky se sídlem nebo působící na území Karlovarského kraje;
  3. velké podniky, které u projektových záměrů musí zdůvodnit popis transformačního dopadu realizace předloženého projektového záměru a odůvodněním přínosu žadatele v procesu transformace v regionu viz bod III.A.
 5. Projektový záměr předloží žadatel následujícím způsobem:
  1. nositel vyplní/předloží svůj projektový záměr na formuláři dostupném v příloze a zašle jej v elektronické podobě na rsk@kr-karlovarsky.cz;
  2. nositel může předložit libovolný počet projektových záměrů do všech oblastí podpory uvedených v bodě III.B;
  3. podávání/předkládání projektových záměrů je možné průběžně. Záměry jsou pravidelně předkládány orgánům státní správy (MMR, MŽP) jako podklady sloužící k přípravě operačního programu FST, z tohoto důvodu žádáme o jejich předkládání bez nezbytného odkladu.

Projektová fiše ke stažení (formulář) (46.22 kB)