Obsah

Pravidla přepravy „Senior Expres“ města Nová Role

Službou „Senior Expres“ se rozumí poskytování přepravy seniorů a zdravotně postižených  za zvýhodněných podmínek. Službu poskytuje město Nová Role.

Služba „Senior Expres“ není služba nároková, z čehož vyplývá, že pokud nebude řidič přítomný ze zdravotních či jiných důvodů, nebude „SENIOR EXPRES“ v tu danou dobu poskytován.

1.Komu je služba určena

Služba je určena fyzickým osobám s trvalým pobytem na území města Nová od dovršení 65 let věku nebo osobám se sníženou nebo částečně sníženou soběstačností (držitelům průkazů TP, ZTP či ZTP/P) od 18 let věku. Tyto vyjmenované osoby musí předložit zmíněný průkaz při nástupu do vozidla.   

2.K čemu je služba určena

Poskytnutím služby umožňuje město oprávněným osobám přepravu v případech, kdy si nemohou zvolit jiný způsob přepravy, a to pro účely přepravy přednostně do zdravotnického zařízení, doplňkově také pro zajištění přepravy k jednání na úřadech, k zajištění nákupů atp. do města Karlovy Vary, Chodov, Ostrov, Nejdek, Sokolov nebo v okolí do 15 km od města Nová Role. V této službě je zahrnut i případný rozvoz obědů seniorům města Nová Role od jednotného dodavatele do vzdálenosti maximálně 10 km. 

Služba nenahrazuje úkony pečovatelské služby, záchranné služby a další služby nebo úkony nespadající do kompetence (pravomoci) poskytovatele.

Řidič nedoprovází seniora k lékaři, nepomáhá s nákupem apod. a také nepřebírá odpovědnost doprovodu seniora.

3.Kdy a kde je služba dostupná

Provoz služby je zajištěn pouze v pracovních dnech, a to:

Pondělí 7:00 – 15:30 hodin
Úterý 7:00 – 15:30 hodin
Středa 7:00 – 15.30 hodin
Čtvrtek 7:00 – 15:30 hodin
Pátek 7:00 – 15.30 hodin
Sobota MIMO PROVOZ
Neděle MIMO PROVOZ
Státní svátky MIMO PROVOZ

 

Službu je možné využít i mimo uvedené dny po domluvě s poskytovatelem.

Poslední jízda je zahájena nejpozději jednu hodinu před koncem provozní doby (pokud se klient s poskytovatelem nedohodnou jinak).

Službu je možné objednat telefonicky na čísle 732 511 912 v pracovní době zaměstnance úřadu: 

Pondělí, středa: 7:00 – 11:45 a 12:15 – 17:00

Úterý, čtvrtek, pátek: 7:00 – 11:45 a 12:15 – 14:30. 

Klient nahlásí celé jméno a příjmení, případně jméno doprovázející osoby, datum narození, trvalé bydliště, místo a čas nástupu, cíl cesty.

Objednávka se považuje za akceptovanou teprve tehdy, je-li poskytovatelem výslovně potvrzena, a to i ústní formou.

Služba může být časově omezena.

4.Jak si může klient službu objednat

Službu lze objednat telefonicky na čísle uvedeném v článku 3 nejdříve 2 týdny, nejpozději 1 pracovní den předem.

Objednanou službu může klient stornovat telefonicky nebo zasláním SMS zprávy na číslo 732 511 912.

Poskytovatel může objednanou službu zrušit ze závažných provozních či technických důvodů nejpozději v den, kdy měla být služba realizována, a to osobně nebo telefonicky.

Za účelem hospodárného využití vozidla je možné spojovat jednotlivé objednávky klientů. V rámci objednávek budou upřednostněny návštěvy zdravotnických zařízení před dalšími účely. Klient může prostřednictvím služby uskutečnit maximálně 20 jízd během běžného kalendářního měsíce.

5.Jaká je výše úhrady za poskytnutou službu

Poskytovatel nepožaduje náhradu veškerých nákladů vzniklých mu v souvislosti s poskytnutím služby, ani nepožaduje úhradu ceny za poskytnutou službu. Za poskytnutou službu platí klient příspěvek na částečnou úhradu nezbytných nákladů poskytovatele ve výši Kč =20,--/jízda (nástup do vozidla) při cestě mimo katastr města. V katastru města platí klient za poskytnutou službu příspěvek na částečnou úhradu nezbytných nákladů Kč =10,/jízda.  Pokud klient využije služby rozvozu obědů v obci Nová Role, platí příspěvek ve výši Kč =10,--/jízda.

V případě zpáteční jízdy realizované na základě předchozí objednávky služby se příspěvek započítává jako nová jízda. Povolená čekací doba řidiče v cíli cesty je max. 60 minut. Pokud čekací doba délku 60 minut přesáhne, řidič na klienta nečeká a případná vyžádaná cesta zpět je zpoplatněna stejně, tj. částkou ve výši Kč =20,--. Klienta může doprovázet maximálně jedna osoba, na kterou se vztahují stejné platební podmínky jako na cestujícího.  

6.Jak hradit příspěvek na přepravu

Klient uhradí příspěvek před započetím čerpání služby v hotovosti. Řidič vozidla je povinen vystavit doklad o zaplacení příspěvku na přepravu.

Tento projekt byl podpořen dotací z rozpočtu Karlovarského kraje.

kk

Pravidla schválilo Zastupitelstvo města Nová Role svým usnesením č. 24/07-ZMě/126/2/2022 dne 16.02.2022.