Obsah

Mimořádná událost a krizová situace

Mimořádná událost

Mimořádná událost je nenadálý částečně nebo zcela neovládaný, časově a prostorově ohraničený děj, který vznikl v souvislosti s provozem technických zařízení, působením živelních pohrom, neopatrným zacházením s nebezpečnými látkami nebo v souvislosti s epidemiemi.

Krizová situace

Krizová situace je stav, kdy jsou bezprostředně ve velkém rozsahu ohroženy životy a zdraví občanů, životní prostředí, majetkové hodnoty, veřejný pořádek nebo hospodářství, případně stav vnějšího ohrožení státu jako důsledek ozbrojeného konfliktu, teroristické akce nebo jiné akce ohrožující stabilitu státu.

Varianty mimořádných událostí

 1. Záplavy a povodně, záplavy vzniklé rozrušením vodních děl (hráze rybníků, přehrad apod.).
 2. Požáry, rozsáhlé lesní požáry a velké plošné požáry.
 3. Vichřice, sněhové a námrazové kalamity.
 4. Sesuvy půdy a svahové pohyby.
 5. Rozsáhlé dopravní havárie - hromadné autohavárie, velká železniční neštěstí, letecké katastrofy.
 6. Výbuchy plynovzdušných směsí.
 7. Výrony nebo úniky nebezpečných škodlivin (např. únik čpavku z chladícího zařízení apod.).
 8. Nebezpečí radioaktivního zamoření po havárii jaderných zařízení, nehody při přepravě radioaktivního materiálu, nesprávné uložení radioaktivního materiálu apod.
 9. Smogové situace a podstatné zhoršení kvality ovzduší.
 10. Epidemie nakažlivých onemocnění lidí a zvířat (např. salmonelóza, mor prasat atd.).
 11. Nedostatek vody a důležitých potravin.
 12. Velké teroristické akce, ozbrojené konflikty, rozsáhlé ohrožení hospodářství a veřejného pořádku.

Obecné zásady chování při krizové situaci

Jste-li svědkem vzniku mimořádné události, předejte informaci co nejdříve na tato telefonní čísla: 150, 155, 158, 156, 112

 • snažte se vždy jednat v klidu, s rozvahou a bez paniky
 • nejdříve chraňte život a zdraví, teprve potom majetek
 • pomáhejte starým a nemocným lidem, invalidům, dětem, sousedům, svému nejbližšímu okolí
 • nepodceňujte riziko vzniklé situace, dodržujte doporučené pokyny
 • zbytečně netelefonujte, telefonní síť v krizových situacích potřebují záchranáři
 • pokud uslyšíte sirénu, vyhledejte ihned úkryt v nejbližší budově a věnujte pozornost hromadným sdělovacím prostředkům
 • pokud zaslechnete sirénu při jízdě autem, zastavte a vyhledejte úkryt
 • pokud si někdo druhý nevšiml signálu sirény, upozorněte jej na nebezpečí
 • poskytněte úkryt potřebným ve vašem domě, bytě apod.
 • vytvořte prostor pro záchranné síly (např. přeparkováním automobilu)
 • omezte cestování v místě vzniku mimořádné události
 • řiďte se pokyny záchranných sil, státních organizací nebo samosprávy
 • dodržujte pokyny a získávejte informace z oficiálních zdrojů (rozhlas, televize, vyhlášky, rozhlasové vozy atd.)
 • nešiřte poplašné nebo neověřené zprávy
 • hrozí-li nebezpečí mimořádné události, nepožívejte alkohol a některé léky snižující způsobilost k řízení motorového vozidla
 • jestliže máte ve vozidle volné místo, nabídněte odvoz svým sousedům, kteří vozidlo nemají

Budete-li potřebovat z jakýchkoliv důvodů pomoc, upozorněte na sebe tím, že na kliku bytu (domu) nebo z okna pověsíte bílý ručník nebo prostěradlo jako znamení pro záchranné složky.