Obsah

ZŠ Nová Role

 • Obědy září 2020

  07.7.2020 07:52

  Platba obědů – září 2020   Platba obědů – trvalý příkaz – září 2020 – platba předem   Záloha na daný měsíc je paušální, vypočítána 22 (průměrný počet dnů v měsíci) x stravné v dané věkové kategorii:     7 – 10 let    23,- Kč/1 oběd    500,- Kč/měsíc       11 – 14 let  a 15 +/  25,- Kč/1 oběd    550,- Kč/měsíc zaměstnanci                   26,-Kč/1 oběd    

 • Informace školní družiny

  21.6.2020 21:24

  Vrácení poplatku za školní družinu za měsíce duben, květen, červen 2020 Vzhledem k mimořádné situaci v souvislosti s epidemií koronaviru rozhodla ředitelka školy o úplném prominutí úplaty za vzdělávání ve školní družině za měsíce duben, květen a červen 2020, a to v plné výši. Zákonní zástupci žáků navštěvujících školní družinu, kteří již poplatek zaplatili v měsíci lednu na celých šest

 • Informace pro 2. stupeň

  29.5.2020 11:59

  Vážení rodiče a žáci, od 8. června vláda umožnila osobní přítomnost žáků 2. stupně ve škole za účelem dobrovolných socializačních aktivit, konzultací či třídnických hodin. Níže je uveden časový harmonogram setkání s třídními učiteli, který je přizpůsoben tak, aby byla co nejméně narušena online výuka v jednotlivých třídách. Drobné přesuny online hodin kvůli těmto setkání najdete v příloze v Bakalářích. Do středy 3. 6.

 • Přijímací zkoušky na SŠ

  28.5.2020 14:38

  Přijímací zkoušky na čtyřleté obory se uskuteční 8. 6. 2020 (9. ročník) a víceletá gymnázia 9. 6. 2020 (5. ročník).

 • Schůzka rodičů budoucích 1. tříd 2020/2021

  27.5.2020 11:29

  Schůzka rodičů budoucích prvňáčků za účasti třídních učitelek a vedení školy se uskuteční 16. června v 16,30 hod v naší ZŠ.

 • Ředitelské volno

  27.5.2020 11:28

  Ve dnech 29. a 30. 6. je z organizačních důvodů vyhlášeno plánované ředitelské volno.

 • Informace k výuce 1. stupně od 25. 5. 2020

  21.5.2020 14:17

  Vážení rodiče, v Bakalářích naleznete informace k výuce žáků od příštího týdne, včetně jejich rozdělení do skupin. Formuláře (čestné prohlášení a odchody žáka při odpolední výuce) je možné si vyzvednout za vchodem do budovy školy.

 • Hodnocení vzdělávání žáků za 2. pololetí

  06.5.2020 15:15

  Vážení rodiče, děkuji Vám za dosavadní spolupráci během dálkového vzdělávání. MŠMT vydalo Vyhlášku č. 211/2020 Sb. ze dne 27. dubna 2020 k postupu při hodnocení výsledků vzdělávání žáků, ze které budeme vycházet pro hodnocení ve 2. pololetí, a to: a) z podkladů pro hodnocení získaných v druhém pololetí v době, kdy žák má povinnost řádně docházet do školy (tj. do 10. března), b) podpůrně z

 • Informace pro zákonné zástupce žáků 1.-5. ročníků

  06.5.2020 15:10

  Vážení rodiče, od 25. května je možná přítomnost žáků 1. – 5. tříd ve škole za jasně stanovených pravidel, které jsme dostali od MŠMT. Níže pravidla shrnuji: Výuka bude mít jinou podobu, než je obvyklé. Stále bude hlavní pozornost věnována výuce na dálku s tím, že ji děti budou plnit buď doma, nebo ve škole hromadně ve skupinách. Jelikož učitelka nemůže

 • Výuka 9. třídy

  06.5.2020 13:33

  ROZPIS PŘÍPRAVY NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY OD 11.5. 2020 8 – 9.30 10 – 11.30 ÚTERÝ   blok M   1. skupina blok M   2. skupina ČTVRTEK   blok ČJ   2. skupina blok ČJ   1. skupina   Žákům bude umožněn v čase výuky pouze pitný režim, bez svačiny. Výuka bude probíhat v Multimediální učebně. S sebou si žáci přinesou: 1 roušku + náhradní, igelitový sáček,

 • Rozhodnutí o příjetí do 1. tříd

  04.5.2020 13:22

  ZÁKLADNÍ ŠKOLA NOVÁ ROLE,  příspěvková organizace ČJ : ZŠ/337/2020                                                               V Nové Roli dne 4. 5. 2020   Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2020/2021 Základní škola, jejíž činnost vykonává Základní škola Nová Role, příspěvková organizace, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení §46, §165 odst. 2. písm. e) a §183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.,

 • Výuka pro 9. ročník

  04.5.2020 12:57

  Vážení rodiče, dle rozhodnutí vlády je od 11. 5. 2020 umožněna osobní přítomnost žáků 9. ročníků pro účely přípravy a konzultací na přijímací zkoušky. Je umožněna skupina max. 15 žáků, která se nemění po celou dobu. Žáka nelze do skupiny zařadit po 11. 5. Obsahem výuky bude učivo českého jazyka a matematiky. Výuka bude probíhat v úterý a ve čtvrtek, časy

 • On-line výuka

  21.4.2020 10:04

  Vážení rodiče, žáci, v Bakalářích je zveřejněn rozvrh on-line výuky pro žáky 2. stupně s návodem na připojení k hovoru. Tato výuka (od pondělí 27.4.) bude probíhat paralelně s Google Classroom a bude sloužit k výkladu nové látky a konzultacím žáků. Mgr. Denisa Slavíková

 • Google Classroom

  02.4.2020 15:04

  PRÁCE V PROSTŘEDÍ CLASSROOM Vážení rodiče, vzhledem k tomu, že ještě budou školy několik týdnů zavřené, chceme sjednotit ve vyšších třídách (5. – 9. ročník) zadávání úkolů a komunikaci s žáky (v nižších třídách zůstává zadávání úkolů na individuální domluvě pedagogů s rodiči). Google Classroom (Učebna) je prostředí, které umožňuje hromadné zadávání úkolů, komentovat a označovat případné chyby v zaslaných úkolech, fotografiích, zadávat videa z You

 • Zápis do 1. tříd

  23.3.2020 18:25

  Vážení rodiče, vzhledem ke vzniklé situaci s koronavirem proběhne zápis dětí do 1. tříd na základě pokynů z MŠMT bez přítomnosti děti. Zápis se týká dětí, které dosáhnou k 31. 8. věku 6 let nebo s odkladem školní docházky. Přihlášku mohou zákonní zástupci zasílat do školy od 1. do 30. dubna datovou schránkou, e-mailem s ověřeným elektronickým podpisem (ne prostým