Obsah

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 2019

Datum a hodiny konání

 • 24. 5. 2019 (pátek) - od 14.00 do 22.00 hodin
 • 25. 5. 2019 (sobota) - od 8.00 do 14.00 hodin

Právo volit

 1. Občan České republiky (dále jen „volič“) má právo hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu (dále jen „volby do EP“) na území České republiky za předpokladu, že:
 • nejpozději druhý den voleb (dne 25.05.2019) dosáhl věku 18 let
 • nemá omezenou svéprávnost k výkonu volebního práva nebo nemá omezenou osobní svobodu z důvodu ochrany zdraví lidu
 • je u obecního úřadu v místě svého trvalého pobytu zapsán v seznamu voličů pro volby do EP, popř. hlasuje na voličský průkaz.
 1. Občan jiného členského státu EU (dále jen „volič“) má právo hlasovat ve volbách do EP za předpokladu, že:
 • nejpozději druhý den voleb (dne 25.05.2019) dosáhl věku 18 let
 • je po dobu nejméně 45 dnů přihlášen k trvalému pobytu nebo přechodnému pobytu na území České republiky (tj. nejméně od 10. 04. 2019)
 • nemá omezenou svéprávnost k výkonu volebního práva nebo nemá omezenou osobní svobodu z důvodu ochrany zdraví lidu
 • je u obecního úřadu v místě svého pobytu zapsán v seznamu voličů pro volby do EP.

Seznamy voličů

Volič si může ověřit na obecním úřadě svůj zápis ve stálém seznamu voličů pro všechny druhy voleb na území České republiky, nebo po 14. 04. 2019 svůj zápis přímo v seznamu voličů pro volby do EP.

Na Městském úřadě Nová Role vede seznamy voličů pracoviště OSA - matrika a evidence obyvatel.

Možnosti hlasování na území České republiky

 1. Volič hlasuje ve volební místnosti na území obce, u jejíhož obecního úřadu je zapsán v seznamu voličů pro volby do EP. Bylo-li na území obce zřízeno více volebních okrsků, hlasuje volič ve volební místnosti v tom volebním okrsku, kam podle místa svého bydliště patří. Seznam volebních okrsků je zveřejněn na úřední desce.
 2. Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě vyšle okrsková volební komise k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky a výpisem ze seznamu voličů pro volby do EP. Při hlasování postupují členové okrskové volební komise tak, aby byla zachována tajnost hlasování.
  Na Městském úřadě přijímá požadavky na hlasování do přenosné volební schránky sl. Lenka Žigovičová, tel. 353 176 317.
 3. Volič může hlasovat v jakékoli volební místnosti na území České republiky, pokud hlasuje na voličský průkaz.

Voličské průkazy

Voličský průkaz vydává obecní úřad voliči, který je u tohoto obecního úřadu zapsán v seznamu voličů pro volby do EP a nebude moci nebo nehodlá volit ve volebním okrsku, pro který je tento seznam veden.

Volič s trvalým, resp. přechodným pobytem (cizinec EU) musí žádost o voličský průkaz doručit Městskému úřadu Nová Role některým z níže uvedených způsobů:

 1. V listinné podobě s úředně ověřeným podpisem voliče – na adresu: Městský úřad Nová Role, Chodovská 236/6, 362 25 Nová Role (podle § 8 odst. 2 písm. f) zák. 634/2004 Sb., o správních poplatcích je ověření podpisu osvobozeno od správního poplatku), nebo
 2. V elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky voliče do datové schránky města Nová Role: y24bcev (žádost nemusí být podepsána uznávaným elektronickým podpisem voliče)

a to nejdéle do 17. května 2019 do 16.00 hodin nebo

 1. Osobně na odbor správních agend, matrika a evidence obyvatel, Chodovská 236, 362 25 Nová Role (vzor žádosti o vydání voličského průkazu je k dispozici na www.novarole.cz v rubrice „Informace k volbám“).

Osobně podané žádosti přijímají:           

Lenka Žigovičová, kancelář č. 13, tel.: 353 176 317

v těchto dnech a hodinách:  

 • pondělí a středa 7:00 – 11:45 a 12:15 – 17.00 hodin
 • úterý a čtvrtek   7:00 – 11:45 a 12:15 – 14.30 hodin
 • pátek                   7:00 – 11:45 a 12:15 – 14:30 hodin.

Při osobním podání žádosti je volič povinen prokázat pověřenému zaměstnanci svou totožnost platným průkazem. Úřední ověření podpisu voliče se v tomto případě nevyžaduje.

Voličský průkaz je možné:

 1. předat osobně voliči, nebo
 2. předat osobně osobě, která se prokáže plnou mocí s úředně ověřeným podpisem voliče 1 žádajícího o vydání voličského průkazu, aby bylo zabráněno jeho možnému zneužití, nebo
 3. zaslat voliči do vlastních rukou na jím uvedenou adresu,

nejdříve však 15 dnů přede dnem voleb, tj. nejdříve 09.05.2019.

Voličský průkaz opravňuje voliče hlasovat v kterémkoli volebním okrsku na území České republiky. 

 

Další informace k volbám jsou k dispozici na stránkách Ministerstva vnitra ČR: www.mvcr.cz