Obsah

Volně pobíhající psi na území obce

Typ: Město Nová Role
V posledních několika týdnech byly na sociální síti Facebook publikovány příspěvky a komentáře občanů, kteří řeší údajnou nečinnost města, potažmo městského úřadu v Nové Roli, ve věci volného pobíhání psů po území města.

Rád bych se tedy jako oprávněná úřední osoba pověřená mimo jiné rovněž projednáváním přestupků proti veřejnému pořádku, občanskému soužití, majetku a také pořádku v místní samosprávě, k této problematice vyjádřil.

Obecně závazná vyhláška města Nová Role č. 3/2012, o zajišťování a ochraně veřejného pořádku, v článku 6 ukládá povinnosti vyplývající z chovu zvířat na území obce. Čl. 6 v odst. 1) konstatuje následující:
Chovatel je povinen zabezpečit zvíře tak, aby nemohlo obtěžovat jiné osoby nebo jejich život, zdraví či majetek.
Dále v odst. 2 a 3 zakazuje volné pobíhání psů na veřejném prostranství na území obce s výjimkou prostranství k tomu vyhrazených a stanoví povinnost osobě doprovázející psa mít jej na vodítku.

Z uvedeného by tedy mohlo vyplynout, že se výše uvedené vztahuje na každé volně pobíhající zvíře, typicky psa, na území obce. Není tomu tak. Povinnosti stanovené uvedenou vyhláškou se vztahují pouze na případy, kdy doprovázející osoba venčí, povětšinou psa, tohoto bez vodítka, tzv. na volno.

Trochu zavádějícím způsobem by mohl být vykládán odst. 1 vyhlášky, který chovateli zvířete stanoví povinnost takové zvíře zabezpečit výše uvedeným způsobem, tedy například zajistit, aby se zvíře nepotulovalo samo po obci. Opět tomu tak není.  

V tomto případě se jedná o přestupek podle § 27 odst. 2 písm. g) zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, který v § 13 v odst. 1 stanoví chovateli zvířete povinnost učinit opatření proti úniku zvířat, typicky z ohrady nebo pozemku, na kterém je chováno. Jak z uvedeného vyplývá, povinnost se netýká pouze psů, ale všech zvířat chovaných v tzv. zájmových chovech, byť se v praxi jedná v téměř 99 % o potulující se psy, nicméně v minulosti byly řešeny i úniky dalších hospodářských zvířat, například slepic, koní, ovcí a skotu. Taková povinnost směřuje k ochraně zvířat, která mohou být těžce zraněna nebo usmrcena motorovým vozidlem a chovatel, který většinou z nedbalosti takovou povinnost opomine, by si měl být vědom své trestní odpovědnosti jednak za újmu, která by mohla být zvířeti způsobena, ale i za takovým incidentem způsobenou majetkovou škodu. Jedná se tedy o celkem závažné pochybení, za které může být uložena pokuta až 100 000 Kč.

Pokud by někdo namítal, že obdobná povinnost je stanovena i v odst. 1 vyhlášky, tudíž se jedná o porušení povinnosti stanovené touto vyhláškou, neměl by pravdu. Pokud je taková povinnost stanovena ve vyhlášce a zákoně duplicitně, což se může stát, zákon má vždy přednost, jelikož obecně závazné vyhlášky jsou tzv. podzákonnými právními předpisy, jejichž účinnost je omezena na území obce, která je vydává, kdežto zákon platí ve stanovené době účinnosti plošně bez výjimky na celém území České republiky. K řešení přestupků podle zákona na ochranu zvířat proti týrání není náš městský úřad věcně příslušný, tyto přestupky řeší Magistrát města Karlovy Vary, odbor životního prostředí.

Chtěl bych občany ubezpečit, že MěÚ Nová Role, odbor správních agend, prostřednictvím mé osoby průběžně vyhodnocuje všechny podněty, o kterých se dozví, a takové případy, u nichž je k dispozici důkaz například ve formě fotografií nebo videí, zaznamená a oznámí věcně příslušnému správnímu orgánu, který věc následně řeší. To je z naší strany vše, co se v dané věci dá dělat.

Rád bych ještě dodal, že správní orgány nemají žádnou možnost, jak vůči pachatelům přestupků působit preventivně, tudíž mu cokoli zakazovat nebo přikazovat s výjimkou ukládání omezujících opatření v zákonem stanovených případech. Správní orgány působí ve věci přestupků represivně, tzn. postihují protiprávní jednání ukládáním tzv. správních trestů ve formě napomenutí nebo pokut, větší pravomoc jim zákon nestanoví. Vhodně uložený správní trest by měl působit preventivně, a v některých případech tomu tak skutečně je, nicméně postihnout lze pouze následně již spáchané, a hlavně řádně prokázané protiprávní jednání.

Na závěr bych rád uvedl, že zdejší správní orgán řeší samozřejmě několikrát ročně i volné pobíhání psů při jejich venčení, v letošním roce bylo uloženo několik správních trestů, ať již pokut či napomenutí. Při řešení takových přestupků je třeba vzít v úvahu, že společenská škodlivost přestupku spočívající ve volném pobíhání čivavy nebo jorkšíra okolo nohou jeho majitele bude s největší pravděpodobností nulová, nicméně pes vážící několik desítek kg pohybující se mimo dosah svého venčitele může být pro společnost násobně škodlivější.

Povinnosti vyplývající z obecně závazných vyhlášek a dalších zákonů platí bez rozdílu pro všechny osoby pohybující se na území města včetně částí obce Jimlíkov a Mezirolí.

A na úplný závěr bych rád uvedl, že k projednání takových přestupků je potřeba ze strany občanů poskytnout důkazy, na základě kterých by mohl být pachatel přestupků usvědčen, těmi jsou například audiovizuální materiály ve formě fotografií nebo videí a svědecké výpovědi správnímu orgánu. Komentáře a příspěvky v soukromých diskusních skupinách na sociálních sítích bohužel nestačí.

Vlastislav Slíž, referent odboru správních agend


Vytvořeno: 13. 12. 2021
Poslední aktualizace: 13. 12. 2021 15:56
Autor: webmaster Nová Role