Obsah

Sdělení občanům k problematice odstraňování autovraků

Typ: Město Nová Role
V poslední době byla zaznamenána veřejná debata na sociálních sítích na téma odstraňování autovraků z místních komunikací v Nové Roli. V souvislostí s tím je třeba zmínit, že při posuzování motorového vozidla odstaveného na komunikaci se postupuje podle § 19 a následujících zákona o pozemních komunikacích, kdy výše uvedený paragraf definuje vrak jako:

silniční vozidlo, které je pro závady v technickém stavu zjevně technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích a obnovení způsobilosti by si vyžádalo výměnu, doplnění nebo opravu podstatných částí mechanismu nebo konstrukce silničního vozidla nebo které není možné identifikovat prostřednictvím identifikačního čísla vozidla umístěného na karoserii nebo rámu vozidla, za čelním sklem nebo na výrobním štítku“.

Při posuzování vozidla, zda je, či není vrakem ve smyslu výše uvedeného ustanovení zákona, se tedy správní orgán musí řídit výše uvedenou definicí, nestačí tedy, aby vozidlo mělo vypuštěná kola, bylo navenek ve špatném technickém stavu, či bylo zjevně nepojízdné.

Zákon nově zavádí možnost odtažení a jeho umístění na „vhodném místě“ u takového vozidla, které:

„po dobu více než 6 měsíců nesmí být podle zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích provozováno na pozemních komunikacích z důvodu marného uplynutí lhůty pro provedení pravidelné technické prohlídky nebo technické nezpůsobilosti vozidla zjištěné technickou prohlídkou nebo technickou silniční kontrolou“.

Samotnému odstranění vraku nebo umístění vozidla na vhodné místo musí předcházet dvouměsíční lhůta, kdy je majitel vozidla písemně vyzván k odstranění vozidla z komunikace.

Silniční správní úřad a město Nová Role jako majitel místních komunikací provádí namátkovou kontrolu odstavených vozidel na těchto komunikací a při posuzování musí postupovat ve smyslu výše uvedených citací ustanovení příslušných §§ zákona o pozemních komunikacích.

Rád bych občanům tedy připomenul, že ne každé vozidlo, které na první pohled budí dojem, že je vrakem, takovým vrakem ve smyslu zákona opravdu je. Pokud občan nabude dojmu, že je na území města odstaveno vozidlo, které splňuje výše uvedené zákonné definice, může podat písemný nebo ústní podnět na MěÚ Nová Role, kdy se příslušný úředník takovým podnětem musí podle § 42 správního řádu zabývat a každý podnět vyřešit v souladu se zákonem.

Vlastislav Slíž, referent odboru správních agend, silniční správní úřad


Vytvořeno: 13. 8. 2020
Poslední aktualizace: 13. 8. 2020 18:13
Autor: Vlastislav Slíž