Obsah

Stavební úpravy č.p. 236 Nová Role – Multifunkční využití budovy občanské vybavenosti

ROP Severozápad European union ROP Severozápad European union

Město Nová Role dokončilo zdárně realizaci projektu , kolaudace stavby proběhla 23.6.2015. V současné době se připravuje přestěhování mobiliáře z dosavadních prostor z objektu Na pěší zóně. Připojené fotografie dokládají, že návštěvníci že Domu dětí a mládeže a Knihovny města Nová Role budou v září 2015, kdy se prostory zpřístupní, příjemně překvapeni.

Město Nová Role předložilo v prosinci 2013 žádost o poskytnutí dotace v rámci Programu Regionální operační program NUTS II Severozápad – 52. výzva. Projekt úspěšně obstál v konkurenci řady projektů a obdržel dotaci na realizaci projektu ve výši 85%.

Jedná se o projekt: 
„Stavební úpravy č.p. 236 Nová Role – Multifunkční využití budovy občanské vybavenosti“ – 2. Etapa: SO – 02 Zřízení Domu dětí a mládeže a Knihovny města Nová Role včetně stavebních úprav suterénu.
Registrační číslo: CZ.1.09/2.2.00/70.01093

 

Informace o projektu
Budova Městského úřadu v Nové Roli byla postavena v šedesátých letech 20. století jako objekt, kde sídlil Městský úřad + Kulturní dům s restaurací + Kino + Česká spořitelna + Poštovní úřad. V současné době už není v provozu restaurace ani kino a jsou nevyužity i s nimi související skladové prostory. Objekt byl stavebně řešen jako betonový prefabrikovaný skelet a dispozice jednotlivých prostor byla už tehdy nevhodně řešena. V průběhu uplynulých 60-ti let byly prováděny jen nejnutnější běžné opravy, takže v současné době jsou v havarijním stavu rozvody vody, kanalizace, elektro, slaboproudu, tepla a střecha celého objektu je v tak havarijním stavu, že do objektu při prudkých deštích zatéká.

Projektová dokumentace úprav celého objektu byla zpracována v rámci projektu „Budování kapacity místního rozvoje v regionu Krušné hory západ“ - v rámci Programu Regionální operační program NUTS II Severozápad, reg.číslo projektu: CZ.2.09/2.1.00/30.00712 a byla dokončena v 12/2012. Dotace na zhotovení projektu činily 85% celkových nákladů, takže město vynaložilo pouze 15% celkových nákladů.

Finanční náklady na úpravu celého objektu činí dle rozpočtu projektu cca 35 mil. Kč. Proto bylo už při zpracování projektu požadováno rozdělení na etapy tak, aby jednotlivé etapy mohly být samostatně realizovány, po případě je možno realizaci jednotlivých etap sloučit:

1. Etapa: SO – 01 Rekonstrukce střechy včetně jejího zateplení
2. Etapa: SO – 02 Zřízení Domu dětí a mládeže a Knihovny města Nová Role včetně stavebních úprav suterénu
3. Etapa: SO – 03 Zřízení Základní umělecké školy
4. Etapa: SO – 04 Stavební úpravy v prostorách Městského úřadu Nová Role v 2. NP včetně zřízení výtahu
5. Etapa: SO – 05 Stavební úpravy vzduchotechnického vytápění společenského sálu
6. Etapa: SO – 06 Zateplení celého objektu

Nyní se realizuje 2. Etapa: SO – 02 Zřízení Domu dětí a mládeže a Knihovny města Nová Role včetně stavebních úprav suterénu.

V současné době sídlí Dům dětí a mládeže a Knihovna města v objektu Na Pěší zóně č. 148. Činnost obou organizací se postupně rozvíjela, že prostory už nyní jsou nedostačující a zájem převyšuje prostorové možnosti. Navíc objekt vyžaduje rozsáhlé stavební úpravy jak z hygienických důvodů (sociální zařízení), tak je nezbytné provést rozsáhlé opravy – výměnu oken, opravu střechy a fasády.

Tyto prostory budou tak sloužit všem obyvatelům města Nová Role vč. Mezirolí a Jimlíkova – všech věkových kategorií (Knihovna) a mládeži prostory Domu dětí a mládeže, který je pro svou aktivitu oblíben u všech dětí. Rovněž Základní škola Nová Role bude v rámci výuky a zájmové činnosti využívat tyto prostory.

Základní údaje:

Finanční náklady: Celkové náklady: Z toho:
Dotace Město
Žádost o dotaci 10 820 014 Kč 9 197 011 Kč 1 623 003 Kč
Náklady po ukončení výběrové řízení 8 258 056 Kč 7 019 347 Kč 1 238 709 Kč

 

Zhotovitel stavby:
KV-BUILDING s.r.o. se sídlem Krkonošská 16/2001, 120 00 Praha 2, IČ: 27243591

Termíny realizace dle smlouvy o dílo se zhotovitelem:
Zahájení stavebních prací: 15.05.2014
Dokončení stavebních prací do: 31.05.2015

Termín realizace dle Smlouvy o poskytnutí dotace:
Dokončení stavby vč. nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí: do 30.06.2015
Předání Žád. o platbu na Úřad Regionální rady reg. soudržnosti Severozápad: 28.07.2015

Ve FOTOGALERII můžete podrobně sledovat průběh stavebních prací od předání staveniště do konce roku 2014. Proto jen málo slov k průběhu stavby:

Kontrolní dny se konají na stavbě pravidelně každý týden, zejména se sleduje a kontroluje plnění časového i finančního harmonogramu stavby. Potřebné změny projektu – které u rekonstrukcí nejsou ničím výjimečným, jsou průběžně projednávány s pracovníky Úřadu Regionální rady – pracoviště Karlovy Vary a po jejich schválení postupováno.

Po dokončení 1.etapy projektu k 30.6.2014 byla zpracována a podána 1. Monitorovací zpráva a Žádost o platbu za období k 30.6.2014. Celkové výdaje činily 1 258 450,00 Kč. Monitorovací zpráva i Žádost o platbu byly schváleny bez připomínek a dotace ve výši 85% byla městu proplacena.

Jak je zřejmé z fotodokumentace – v prvních měsících se rekonstrukce týkala zejména rozsáhlých bouracích prací, demontáží rozvodů. Ovšem od září 2014 už začaly stavební práce, které zdárně postupují – zdění příček, nové rozvody atd.

Nová Role 12.01.2015
Zpracovala: Olga Zámostná

Fotogalerie