Obsah

Osada Jimlíkov

Pojmenování obce vzniklo podle osobního jména Jimlík, které německy zní Heinel. Další verze je, že pojmenování pochází ze staročeského Imelíkov – obec Imelíkova. Podle toho je odvozen první název Imligaw a objevuje se v r. 1350, další jsou r. 1525 Nimlikau, r. 1568 Imligau, r. 1638 Gimlikow, r. 1758 Imblikau a od r. 1854 Jimlíkov (něm. Imligau). Do roku 1938 zde bývalo 38 domů se 170 obyvateli.

Obec vlastně vznikla u původního dvora, který byl lenní a náležel hradu Loket. Mělo to být selské stavení čp. 12, zvané “U dvora”. Až do r. 1888 patřil Jimlíkov pod obec Božíčany. Potom teprve došlo k rozdělení na dvě samostatné obce. Od r. 1981 byl přičleněn Jimlíkov spolu s Božíčany k městu Nová Role.

Z nejstarších dob nemáme o Jimlíkovu žádných podrobných zpráv. Dlouhá staletí zdejší obyvatelé byli zemědělci. Až v 19. století několik zdejších občanů docházelo za prací do Chodova, do porcelánky a plavírny kaolínu do Božíčan a později i do Nové Role. Jsou záznamy i o zdejším krátkodobém dolování hnědého uhlí. V r. 1860 byl založen důl Johann a v r. 1872 důl Anna, ale již v r. 1898 nebyl žádný z nich v provozu. V okolních polích zbyly po nich už jen propadající s pinky.

Před sto lety byly zde uváděny dvě živnosti – tiskařství plátna a povoznictví. Později přibylo ještě pohostinství a obchod, v padesátých letech i truhlářství. Začátek socializace vesnice znamenal přičlenění místních zemědělců k JZD Božíčany a později se Státnímu statku Počerny.

Až do roku 1860 zdejší děti docházely do školy v Božíčanech. Od roku 1860 má Jimlíkov již vlastní školu. Ovšem po roce 1954 pro nedostatek dětí byla zdejší škola zrušena a děti opět začaly docházet do základní školy v Božíčanech (I. stupeň) a od roku 1962 do základní školy v Nové Roli (II. stupeň).

O pohybu místních obyvatel máme zprávy od r. 1950, kdy bylo zde 210 obyvatel, v r. 1946 – 164, v r. 1970 – 107, v r. 1987 – 70, v r. 1990 – 69 a v roce 1991 - 42. Každoročně se projevuje neúprosný úbytek obyvatel, mladá generace odchází. Navzdory tomu byl zde v rámci privatizace v r. 1990 obnoven obchod s potravinami, později pohostinství a také domácká sklářská výrobna.

Do Jimlíkova byla v r. 1990 zavedena autobusová linka a to především pro dopravu dětí do školy v Nové Roli.

V posledních letech, kdy Jimlíkov náleží k městu N. Role, se život obyvatel mění. Občané si opravují a modernizují rodinné domky a začínají žít životem dnešní doby. I ten bývalý poklidný život se poněkud změnil, když u Jimlíkova započaly veliké mechanismy kaolínek otevírat kaolínový důl. A ozvaly se první odstřely nadloží. Však to také hned odneslo více okenních tabulí a střechy domů. Konečně v r. 1992 zde Městský úřad Nová Role financuje položení nové kanalizace a čističku vody.