Obsah

Nová Role v předmnichovské republice

historieVznik Československé republiky 28.října 1918 měl znamenat v Nové Roli obnovení češství. Ovšem ještě mnoho let tomu tak nebylo. Dne 30.10.1918 Němci proklamovali svoji samostatnost nejen na Karlovarsku, ale v celém pohraničí ČSR. Teprve koncem roku 1918 české ústřední úřady a ministerstva dosazovaly v pohraničních oblastech do státních úřadů české vedoucí pracovníky. V Nové Roli byla situace ještě mnohem komplikovanější.

Dlouho zastával funkci přednosty železniční stanice starý německý baron Mueller, který byl však u zdejších obyvatel velmi oblíben. Po jmenování nového českého přednosty se tomu místní Němci vzepřeli, a proto sem byl dosazen jiný přednosta, ovšem německé národnosti. V německých rukou zůstaly kromě toho ještě pošta, škola, spořitelna, četnická stanice i obchody. Například předání školy pod české vedení trvalo více jak 15 let. Konsolidace a převzetí českými vedoucími trvaly do roku 1921. V té době bylo v Nové Roli 7 hostinců, 3 obchody se smíšeným zbožím, 5 krupařství (krámky se základními potravinami, kde se prodávalo oknem), dále 2 krejčovství, 2 obuvnictví, 2 řeznictví (z toho jedno při hospodě čp.1) a v roce 1935 jsou uváděny ještě živnosti: 2 kováři, 1 malíř pokojů, 1 elektroinstalatér a 2 trafikanti. A právě z roku 1935 se datuje zpráva, že větší část uvedených živností byla zadlužena, a tak přišla do dražby. Dále zde bylo 38 rolníků, ale z toho asi polovina měla zemědělství jako vedlejší zaměstnání. V Hamrech byla niťárna firmy I.H.Komp, která musela rovněž v r. 1935 úplně zastavit výrobu. Přišla doba hospodářské krize.

V r. 1930 měla Nová Role 157 domů s 1125 obyvateli a v r. 1935 168 domů a stejný počet obyvatel. To už byla veliká obec.

historiePo roce 1918 hlavním zdrojem obživy místních obyvatel bylo zaměstnání v blízkých uhelných dolech, přádelně v Nejdku a v porcelánkách v Chodově a Božíčanech. Velkou pracovní příležitostí pro novorolské obyvatele bylo dostavění porcelánky v r. 1921. Zakladatelem porcelánky byla akciová společnost pod názvem Keramické závody a.s. v Karlových Varech. Ovšem záhy konjunktura porcelánek měla klesající tendenci opadl prodej porcelánu. Až teprve, když se začalo vyrábět výhradně kvalitní zboží podobné německému Rosenthalu, začala porcelánka prosperovat. V továrně byla zavedena tuhá kázeň a vysoké nároky na kvalitu práce. A tak novorolská porcelánka "Bohemia" se brzy stala po všech stránkách nejlepší porcelánkou na Karlovarsku.

O tom, že germanizace v Nové Roli se udržela ještě mnoho let, svědčí výsledky voleb z r. 1931, kdy z celkových 706 hlasů získala největší počet (202 hlasy) německá strana NSDAP, která byla právě nově založena a z 18 členů obecního zastupitelstva měla 6 mandátů. Podrobnější zpráva o dalších volbách z r. 1935 uvádí výsledky následovně (celkem 642 hlasů):

  • 376 - Sudetoněmecká domovská fronta (Konráda Henleina)
  • 190 - Německá sociál. demokrat. strana dělnická (NSDAP)
  • 40 - Komunistická dělnická strana
  • 36 - Svaz zemědělců

Ze zachovalých německých kronik se dovídáme další zajímavosti o tehdejších událostech v obci. Tak r. 1934 je uváděn místní farář P. Johann Huebl, starosta Karl Siegert, který byl také prvním obecním kronikářem. Dalším pozdějším kronikářem byl Ignatz Praxi.

V r. 1934 českou školu navštěvovalo celkem 20 dětí, z toho 12 německé národnosti a 8 české národnosti. Do této doby to byla vlastně německá škola s 1 třídou českou. V r. 1935 vznikla česká "obecná škola" s 1 třídou německou. Do měšťanské školy chodily novorolské děti do Chodova (15) a do Staré Role (19).

památník nová roleRok 1936 byl význačný pro Novou Roli tím, že dne 5. května navštívil kostel v rámci generální vizitace pražský arcibiskup Dr. Karel Kašpar. Byla to velká sláva za účasti obyvatel místních i z celého okolí. Dne 28.08.1936 bylo v Nové Roli uspořádáno slavnostní odhalení pomníku padlých ve světové válce 1914 - 1918 (pomník byl odstraněn při provádění regulace Rolavy a přemístěn na místní hřbitov). Další zajímavou zmínkou je to, že vždy první květnovou neděli byl v kostele při mši svaté připomínán "svátek matek" a během mše slavnostně účinkovala hudba. Z r. 1937 z doby nezaměstnanosti jsou dochovány poukázky na odběr potravin pro chudé občany v hodnotě 10,- Kč, zvlášť poukázky na 1 bochník chleba 1,5 kg a originál českoněmeckého průkazního lístku nezaměstnaného z 9.7.1937. Také je zachována fotografie z 13.6.1937 - Pěvecký mužský sbor "Lyry" Neurohlau. A jak vypadalo razítko tehdejšího obecního úřadu? Bylo kulaté - jedna polovina česky a obráceně zase německy.

A konečně je zachován přehled z předmnichovské republiky o jednotlivých domech, majitelích je uveden i rok postavení domů. Tak končila historie naší první republiky v Nové Roli.