Obsah

Křesťanství a germanizace

Za vlády Přemysla Otkara II. (1253-1278) se rozvíjel v zemi obchod a jedna z obchodních cest vedla také z Lokte přes Chodov na Novou Roli a Nejdek a dále do Saska. Touto cestou přicházeli do Čech i první Němci, jejichž povoláním bylo zemědělství, a ti osídlovali nižší polohy Karlovarska. Později přicházeli němečtí horníci a ti osídlovali výše položené oblasti Krušných hor, kde začali dolovat cín.

Do Nové Role přišli první němečtí kolonisté kolem roku 1300. Jejich obživou bylo především zemědělství, ale brzy také v celém povodí Rolavy začali rýžovat vyplavený cín z krušnohorských výše položených cínových dolů.

V době německé kolonizace byl novorolský kostel stejně jako řada kostelů a kaplí na Karlovarsku zasvěcen svatému Michaelovi. Archanděl Michael je uctíván církví jako ochránce proti útokům zlých mocností zvláště v posledním zápase smrtelném a také jako vůdce, jemuž jsou svěřeny duše, aby je uvedl do ráje. Bývá zobrazován, jak ve vítězném zápase poráží pekelnou obludu (ďábla) a svrhává ji s nebe na zem. Základem této představy je zjevení svatého Jana (12. 7.).

První přistěhovalí Němci odmítali přizpůsobovat se zvyklostem, řeči a mravům slovanským. Proto se obrátili na českého panovníka a domohli se za své zásluhy o dolování cínu v Hamrech, Mezirolí a Nejdku - přidělení Nové Role do německé správy.

Německá kolonizace ve 14. století postupovala do výše položených oblastí Krušných hor dosud neosídlených. Šířila se po celém Karlovarsku a konečně v 17. století jako poslední bylo poněmčeno Žluticko, Toužimsko a Tepelsko. Přicházeli sem Němci z Bavorska, Saska, Hessenska a z Thueringenu. Důkazem toho byla po dlouhá léta udržovaná různá německá nářečí a odlišná německá pojmenování obcí. Tak Němci ze Saska užívali koncovky -walde, nebo -dorf; z Frank (Hessensko) koncovku -gruen a z Bavor koncovky -schlag, -reut, nebo -ried. Až ve 20. století se zde ustálil dialekt zvaný "egerlandština" (Poohří).

Němečtí osídlenci se vyznačovali pílí, vytrvalostí a vynalézavostí. Proto je čeští panovníci tolik vábili do Čech a přidělovali jim majetky jako dědičné.