Obsah

Konec 18. století - nová obživa obyvatelstva

Přehnala se léta hladomoru, která kulminovala v r. 1771. Tehdy bylo tak nepříznivé počasí, že nedozrálo obilí a po celém Karlovarsku panovala bída a hlad.

V r. 1781 dochází ke zrušení nevolnictví a vydáním tolerančního patentu je povolena i svoboda náboženského vyznání. Nastaly dalekosáhlé hospodářské, sociální a politické reformy. Došlo k rozvoji průmyslu, nových řemesel a domácí výroby (tkalcovství, řezbářství, košíkářství, výroba hraček, uhlířství a j.).

Na Karlovarsku se obnovuje hornictví, ovšem již ne kutání stříbra a cínu, ale otevírají se ložiska hnědého uhlí, která byla zjištěna nejen na Sokolovsku, ale i v sousedních obcích - Staré Roli, Sedleci, Otovicích, Chodově. Navíc v nadloží hnědouhelných slojí byl na více místech objeven jakostní kaolín, a tak koncem 18. století se rozvíjí na Karlovarsku průmysl na výrobu porcelánu.

Také v Nové Roli se začínají zakládat živnosti a obchod. Již koncem 17.století byla zde nejstarší živností tkalcovna v čp. 49. V čp. 28 se v té době datuje první vodní mlýn a další mlýn na lněné semeno s výrobou lněného oleje a fermeže. Odpadem byly lněné pokrutiny vhodné pro zkrmování hospodářskými zvířaty. Lněný olej sloužil k svícení v domácnostech a v živnostech.

V 18. století započala v Nové Roli rukodělná výroby cihel. Nejstarší cihelna byla pod svahem k Mezirolí a větší se nacházela u Rolavy.

Zpráva o Nové Roli z roku 1847 praví, že zde bylo 50 domů s 280 obyvateli. Byly sem přifařeny vesnice Jimlíkov a Božíčany. V obci byla fara, kostel a škola pod patronací vrchnosti, dále hostinec, 2 mlýny a v Hamrech 2 domy. Později přibyl třetí mlýn. Z nich mlýn v čp. 28 měl výsadní právo a majitel Václav Zuleger přistavěl k mlýnu kolem r. 1850 rozlehlou pilu rovněž s vodním náhonem. Mlýn byl přebudován novým majitelem Karlem Hassmannem na kaolínový mlýn a plavírnu kaolínu. V té době byl otevřen kaolínový důl u Nové Role.

Jeho další majitel Anton Fischer po vybudování kaolínových dolů a plavírny "Osmosa" v Božíčanech odprodal této firmě svoji plavírnu se statkem a polnostmi v N.Roli, protože se mu stala nerentabilní vlivem vzniklého kaolínového monopolu, a proto firma Osmosa zde těžbu kaolínu zrušila. Za to A.Fischer moderně vybudoval mlýn a zvětšil cihelnu. Kromě normálních cihel byly vyráběny i bílé cihly pro stavbu pecí na výpal porcelánu.

V osadě Hamry byla zavedena brusírna na mletí dřeva a dodávala polotovar jako základní surovinu pro velkou papírnu ve Vysoké Peci. Koncem 19. století vznikla v N.Roli ještě výrobna šindelů, která zaměstnávala až 20 stálých dělníků.

Zhruba před sto lety bylo více jak padesát novorolských občanů zaměstnáno v uvedených průmyslových podnicích. Další větší část obce se zabývala zemědělstvím, část pracovala v lese a ještě několik jich docházelo do sousedních nově vybudovaných porcelánek.