Obsah

Druhá světová válka a osvobození

Ve dnech 1. - 10. října 1938 sudetští Němci obsadili pohraniční území Sudety, tedy i Novou Roli. Všichni čeští obyvatelé Nové Role, bylo to 28 rodin, museli se vystěhovat do vnitrozemí, které po 15. březnu 1939 se nazývalo Protektorát Čechy a Morava.

O válečných poměrech v samotné obci nejsou v obecní kronice žádné záznamy; jsou dochovány jen zprávy o situaci v porcelánce. Hned počátkem války se projevil nedostatek pracovních sil, který byl posléze řešen válečnými zajatci různých národností. Až německý ředitel porcelánky H.Hechfischer započal za areálem porcelánky budovat koncentrační tábor. Byly zde vězněny z větší části ženy národnosti ruské, polské, české, jugoslávské, ale i belgické a německé. V posledních dnech dubna 1945 byl z Nové Role vypraven pochod smrti zbývajících vězňů směrem na Doubí, Toužim, Planou u Mariánských Lázní a dále. Při tom mnoha vězňům se podařilo svůj život zachránit útěkem, ale zbývající postupně pomřeli cestou. Po letech několik bývalých jugoslávských a sovětských vězenkyň navštívilo Novou Roli, aby identifikovali místa, kde prožily hrůzná léta věznění.

Dne 12.9.1944 byl zaznamenán první nepřátelský nálet na Karlovy Vary. To už také sílil odboj proti nacismu v novorolské porcelánce, kam během války bylo totálně nasazeno několik Čechů. Přišel konec války, Karlovy Vary byly osvobozeny již 8.5.1945 armádou USA, ale Nová Role až 11.5.1945. Obec přešla do rukou Sovětské armády.

Vedení osvobozeného koncentračního tábora přebírá 28.5.1945 první český osídlenec Julius Gelerin. Od té doby jsou zde vězněni pochytaní němečtí příslušníci SS, funkcionáři NSDAP a SA v počtu asi 700 lidí. Všichni byli nasazeni na odkrytí společného hrobu umučených vězňů, jejichž exhumace byla skončena manifestačním pohřbem 41 rakví na místním hřbitově koncem června 1945. A bývalý koncentrační tábor ještě naposledy sloužil v roce 1946 jako sběrný tábor pro odsun Němců.

Ještě koncem května se Němci v Nové Roli zarputile drželi hesla bývalého vůdce sudetských Němců Konráda Henleina:

"Každý zůstaňte na svém místě a plňte své povinnosti!"

Věřili, že Karlovarsko bude připojeno znovu k Německu. A tak fašisté nadále řídili místní porcelánku. Vedení obce se ujímá nejprve obecní tajemník Karl Siegert, ale brzy odchází do Německa.

Na výzvu vlády přicházejí do Nové Role první Češi. Toto nové osídlování začalo koncem května. Teprve 22.6.1945 přebírá poštovní úřad Jan Fencl a až 24.7.1945 přejímá funkci přednosty žst. Nová Role od Němce I.Praxla - p. Josef Fronk, který zde byl přednostou do r. 1938. A přicházejí další čeští občané. První čeští zemědělci obsazují usedlosti až v listopadu 1945 (Václav Jenom, Karel Ježek, Petr Coufal a další). Vedení Místní správní komise se přechodně ujímá poštmistr Jan Fencl, po něm krátkodobě správce níťárny p.Boehm a konečně přednosta žst. Josef Fronk. V prosinci 1945 Okresní národní výbor v Lokti jmenuje přednostou Místní správní komise Václava Jemona, který v r. 1946 se stává prvním voleným předsedou MNV Nová Role.

Podobně i vedení porcelánky "Bohemia" se dostává do českých rukou. Koncem února 1946 započal odsun Němců. Především těch, kteří pro své nacistické smýšlení nechtěli se stát příslušníky naší republiky. Němečtí specialisté místní porcelánky na žádost vedení závodu byli z odsunu přechodně osvobozeni, aby byl zajištěn řádný chod porcelánky. Záhy dobrovolně odcházejí do Německa i někteří němečtí antifašisté (němečtí komunisté).

Po náboru pracovních sil a učňů v červenci 1946 nastupuje do porcelánky 40 chlapců a děvčat, kteří v pozdějších letech se stávají základním kádrem porcelánky. A rok 1946 je již ve znamení konce germanizace a opravdového obnovení češství v Nové Roli a v celém našem pohraničí.

V Nové Roli byl znovu založen český sbor dobrovolných hasičů (podobně v Mezirolí a Božíčanech), ochotnický spolek, obnovena česká obecná škola (již v září 1945), otevřena česká obecní knihovna a obnoveny další české instituce.

Koncem roku 1945 měla Nová Role 147 domů s 1 020 obyvatel. K 1. lednu 1947 byl již zaznamenán značný úbytek Němců a stav obyvatel byl:

  • 444 Čechů
  • 149 Němců
  • 78 Slováků
  • 20 reemigrantů z Volyně
  • 1 Ukrajinec
  • 692 celkem

Z toho bylo cca 30% svobodných, zaměstnaných v místní porcelánce. Tak započala přeměna obyvatel Nové Role z národnosti německé na českou a další menšiny.